Persbericht halfjaarcijfers 2015

augustus 20 08:00 2015 Print dit artikel

De stijging van de winst in het eerste halfjaar is vooral te danken aan de daling van de kosten kredietverliezen. De onderliggende resultaatontwikkeling onderstreept de noodzaak voor een verdere prestatieverbetering, ook vanwege de toekomstige verzwaring van de kapitaaleisen.

Sterke financiële resultaten:

 • Rabobank Groep boekte in de eerste helft van 2015 een nettowinst van 1.522 miljoen euro (+41%).
 • Het herstel van de Nederlandse economie droeg bij aan een scherpe daling van de kosten kredietverliezen bij de lokale Rabobanken en vastgoeddochter FGH Bank. Mede hierdoor kwam het rendement op het tier 1-vermogen over de eerste helft van 2015 uit op 9,0%.
 • De efficiencyratio verbeterde tot 60,6%. De effecten van de kostenreductiemaatregelen beginnen zichtbaar te worden. Om de efficiencyratio verder te verbeteren is onverminderde aandacht voor kostenbeheersing en verbetering van de opbrengsten noodzakelijk.
 • Kosten kredietverliezen daalden tot 356 miljoen euro (-70%), ruim onder het langjarige gemiddelde.
 • De toevertrouwde middelen namen met 1,9 miljard euro toe tot 328,2 miljard euro. De spaargelden van particulieren stegen met 1% tot 143,6 miljard euro ondanks de extra aflossingen op hypotheken.
 • Per saldo steeg de kredietportefeuille met 4,7 miljard euro tot 434,4 miljard euro, vooral door valuta-effecten. Het economisch herstel in Nederland leidt nog niet tot een hogere kredietvraag bij ondernemers. Het marktaandeel in de handel, industrie en dienstverlening in Nederland is licht toegenomen.
 • Het resultaat werd gedrukt door een goodwill impairment voor RNA (Californië).
 • In de eerste helft van 2014 werd het resultaat nog met 214 miljoen euro gedrukt door de eenmalige resolutieheffing in verband met de nationalisatie van SNS Reaal. In de eerste helft van dit jaar werd een last van 121 miljoen euro genomen inzake de bijdrage aan het Nationaal Resolutiefonds. In de tweede helft van dit jaar moet, behalve met de bankenbelasting, ook rekening worden gehouden met de bijdrage aan het ex ante gefinancierde depositogarantiestelsel.

Solide financiele positie:

 • De solvabiliteit, gemeten als de common equity tier 1-ratio, kwam uit op 13,2% (1-1-2015: 13,2%). De kapitaalratio verbeterde tot 21,5% (1-1-2015: 20,8%).
 • De liquiditeitspositie bleef onverminderd sterk met een totale liquiditeitsbuffer van 81 miljard euro.
 • Credit ratings zijn op een hoog niveau gehandhaafd.

Klantentevredenheid omhoog:

 • Programma Visie 2016 draagt bij aan betere stroomlijning en virtualisering van dienstverlening.
 • Net promotor scores hoger, maar onderliggend nog onder het ambitieniveau van de klantgerichte bank die Rabobank wil zijn.
 • Productinnovaties: Rabo Wallet, Rabo SmartPin.
 • In september 2015 introductie van de nieuwe mobiel bankieren app.

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: “Onze financiële resultaten lieten in het eerste halfjaar een aanzienlijke stijging zien. De tevredenheid van onze klanten nam toe en we hoefden minder geld opzij te zetten voor klanten in slecht weer. We moeten ons blijven aanpassen en verbeteren om onze klanten ook in de toekomst zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Gezien de intensieve concurrentie en toegenomen kapitaaleisen, blijft het verder reduceren van kosten en verbeteren van de opbrengsten onverminderd essentieel. We werken aan een aanpassing van ons bestuursmodel en een nieuw Strategisch Kader. Dit proces zal in december van dit jaar zijn afgerond.”

“Het economische herstel in Nederland zet gestaag door. Dit merken onze klanten en we zien dat terug in de scherp gedaalde kosten kredietverliezen. Nederlandse klanten losten onder invloed van de lage rentestand extra af op hun hypotheek. De particuliere consumptie nam als gevolg van het gestegen beschikbare inkomen en het verbeterde consumentenvertrouwen verder toe. Dit leidde bij bedrijven nog niet tot een duidelijke groei van de investeringen. Hierdoor was in het binnenland sprake van een lichte daling van de kredietverlening. In het buitenland nam de kredietportefeuille toe, mede door de waardedaling van de euro”.

“Rabobank behoort tot de meest solide banken ter wereld en dit komt tot uitdrukking in de credit ratings die ons zijn toegekend. Onze kapitaalspositie is solide en wij hebben onze ambitieuze kapitaaldoelstellingen verder verhoogd. Gelet op de toekomstige verzwaring van de kapitaaleisen buigen wij ons over de vraag hoe we ons kapitaal en onze balans effectiever kunnen inzetten. Verbetering van de winstgevendheid en strak sturen op de omvang van de risicogewogen activa krijgt meer prioriteit.”

“De tevredenheid van onze klanten nam in het eerste halfjaar van 2015 toe. De waardering voor onze adviseurs is in de eerste helft van 2015 gestegen, zowel bij particulieren als bij bedrijven. Het programma Visie 2016 werpt zijn vruchten af. Klanten zijn te spreken over de stroomlijning en virtualisering van onze dienstverlening. De afname van het aantal medewerkers en de kostendaling die daarmee gepaard gaat, zien we terug in onze financiële resultaten. Het aantal medewerkers bij het binnenlands retailbankbedrijf nam in de eerste helft van 2015 af met ongeveer 1.000 fte’s, waarbij de gevolgen voor de betreffende medewerkers zoveel mogelijk met flankerend beleid worden opgevangen. De personeelskosten daalden. We introduceerden in het eerste halfjaar van 2015 een aantal innovaties, zoals de Rabo Wallet en Rabo SmartPin. Wij zullen blijven inspelen op de veranderingen in consumentengedrag en op nieuwe technologische mogelijkheden.”

Het nettoresultaat van het binnenlands retailbankbedrijf kwam uit op 1.073 miljoen euro, een stijging van 732 miljoen euro ten opzichte van de eerste helft van 2014. In de spaarmarkt stond het marktaandeel onder druk. Het marktaandeel hypotheken trok voorzichtig weer wat aan en het marktaandeel in de handel, industrie en dienstverlening nam licht toe. In de eerste helft van 2015 groeide de Nederlandse economie onder invloed van een hogere uitvoer en de groei van de binnenlandse bestedingen, aangewakkerd door de aantrekkende woningmarkt. De investeringen van bedrijven bleven achter bij de economische ontwikkelingen en de relatief lage spaarrente stimuleerde particuliere klanten opnieuw relatief veel af te lossen op hun hypotheek. In totaal hebben onze klanten voor circa 2 miljard euro extra afgelost op hun hypotheek. Dit leidde ertoe dat de binnenlandse kredietportefeuille met 1% daalde tot 287,0 miljard euro. De toevertrouwde middelen stegen met 2% tot 212,4 miljard euro. Het economische herstel was duidelijk terug te zien in de ontwikkelingen van de kosten kredietverliezen: deze daalden in de eerste helft van 2015 met 584 miljoen euro tot -6 miljoen euro. Deze daling kwam mede tot stand door de verkoop van activa, die leidde tot een vrijval van de betreffende voorzieningen.

In het eerste halfjaar is een impairment genomen op de goodwill met betrekking tot RNA (Rabobank National Association) van 600 miljoen euro. Exclusief deze impairment, is het nettoresultaat van het wholesalebankbedrijf en internationaal retailbankbedrijf over de eerste zes maanden van 2015 uitgekomen op een winst van 310 miljoen euro, een daling van 79 miljoen euro ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2014. De nettowinst van de treasury activiteiten is afgenomen, terwijl het resultaat van Wholesale, Rural & Retail hoger uitkwam dan in de eerste helft van 2014. De kosten kredietverliezen stegen met 95 miljoen euro tot 273 miljoen euro of 54 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille, gelijk aan het langjarige gemiddelde.

De nauwe samenwerking met partners, de specialisatie in een beperkt aantal industrieën en de evenwichtige spreiding van de activiteiten over verschillende regio’s resulteerden in de eerste helft van 2015 opnieuw in een sterk resultaat voor DLL. Het segment leasing boekte over de eerste zes maanden van 2015 een nettowinst van 247 miljoen euro, een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De activiteiten van DLL groeiden; de leaseportefeuille steeg, mede onder invloed van wisselkoerseffecten, met 6% tot 34,9 miljard euro. Het aandeel food en agri in de leaseportefeuille was stabiel op 32%.

De nettowinst van het segment vastgoed bedroeg 98 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was nog sprake van een nettoverlies van 90 miljoen euro. De winststijging is grotendeels toe te schrijven aan de daling van de kosten kredietverliezen. Begin 2015 is bekendgemaakt dat FGH Bank als expertisecentrum voor het financieren van commercieel vastgoed wordt geïntegreerd binnen Rabobank. Het financieren van commercieel vastgoed blijft een belangrijke, maar in omvang afgenomen activiteit voor Rabobank.

Verwachting

Na twee jaar van recessie groeide de Nederlandse economie in 2014 weer. Vooral de export droeg bij aan deze groei. In 2015 en 2016 zal de economische groei breder gedragen zijn: behalve de export zullen ook de particuliere consumptie en de private investeringen bijdragen aan het economische herstel. Toch zijn er ook zorgpunten; het aantal faillissementen en de werkloosheid blijven ondanks hun dalende trend relatief hoog. Veel van onze klanten hebben betere vooruitzichten, maar de schade van de crisis is nog niet volledig gerepareerd.

De particuliere consumptie was de afgelopen jaren een belangrijke zwakke plek in de Nederlandse economie. Een relatief hoge schuldpositie, dalende huizenprijzen en bezuinigingen en lastenverzwaringen door de overheid zorgden in de afgelopen vijf jaar voor een dalende of stagnerende consumptie. Dit en volgend jaar verwachten we echter dat de consumptie weer gaat bijdragen aan het economische herstel. De huizenprijzen hebben de weg omhoog weer gevonden. Voor dit en volgend jaar voorzien we een wat minder sterke toename van de woningverkopen dan in 2014, maar nog steeds een stijging van de huizenprijzen. Hierdoor zal de groep huishoudens met een hypotheekschuld hoger dan de woningwaarde verder dalen. Het economische herstel is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt en we verwachten een verdere toename van de werkgelegenheid in de private sector en als gevolg hiervan een daling van de werkloosheid.

We verwachten dat onze klanten relatief veel blijven aflossen op hun hypotheken. Voor de rest van het jaar wordt daarom rekening gehouden met een verdere krimp van de kredietverlening. Dit zal naar verwachting ook resulteren in een beperkte daling van de toevertrouwde middelen. Net als afgelopen jaren zal de bankenbelasting in het vierde kwartaal tot een extra last leiden, evenals de bijdrage aan het depositogarantiestelsel. We blijven optimistisch over de resultaatontwikkeling op langere termijn.

Kerngegevens

Tabel interim report 2015

Kerngegevens infographicMeer informatie

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.