Nieuwe Voorwaarden & Normen per juli 2015

april 30 17:49 2015 Print dit artikel

Op 1 juli aanstaande verschijnt een nieuwe versie van de Voorwaarden & Normen van NHG. Deze nieuwe versie 2015-3 is van toepassing op hypotheekoffertes die worden afgegeven vanaf 1 juli 2015. We hebben hieronder alvast de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie (2015-2) op een rij gezet.

Download hier de Voorwaarden & Normen 2015-3

De wijzigingen op een rij

Daling kostengrens NHG
Per 1 juli 2015 daalt de grens voor NHG van € 265.000,- naar € 245.000,-. Dit betekent dat vanaf dat moment een lening maximaal € 245.000 mag bedragen om een hypotheek met NHG af te kunnen sluiten.

WEW niet langer bestuursorgaan
De Raad van State heeft op 17 december 2014 bepaald dat het WEW, de uitvoerende instantie van de NHG, geen bestuursorgaan meer is. Dit heeft gevolgen voor de Voorwaarden & Normen:

  • in Norm 1.1.4 is “mandaat” vervangen door “machtiging” en “ondermandaat” vervangen door “submachtiging”;
  • de geldgever dient in de offerte Artikel A3, lid 1 sub c en d te benoemen onder vermelding van de webpagina www.nhg.nl/consument/voorwaarden-voor-kwijtschelding.html;
  • de geldverstrekker is vanuit de NHG regelgeving niet langer verplicht om bij een negatieve toetsuitslag de geldnemer schriftelijk op de hoogte te brengen via een afwijzingsbrief conform model NHG.

Gevolgen Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet
Op 1 januari 2015 is de gewijzigde “Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet” in werking getreden. De Minister van Financiën heeft op verzoek van de markt besloten om de regeling per 1 juli 2015 verplicht te stellen. Daarom is de regeling vanaf dat moment ook verwerkt in de Voorwaarden & Normen 2015-3:

  • het aantal kolommen binnen de Financieringslasttabellen is uitgebreid van 5 kolommen naar 12;
  • er wordt een nieuwe tabel voor de niet fiscaal aftrekbare rente geïntroduceerd. Hierdoor vervalt de bestaande formule van Norm 7.2 en 7.7.

Reeds eigenaar-bewoner
Op basis van Norm 3 is het niet meer mogelijk om bij een aanvullende lening uit te gaan van de restantschuld (hoofdsom minus opgebouwde waarde). De tijdelijke regeling staat dit niet toe. Op basis van de nieuwe regelgeving moet van de nog niet afgeloste hoofdsom worden uitgegaan.

Beheercriteria
De financieringslasttabellen van de Beheercriteria zijn uitgebreid van 10 naar 12 kolommen en er zijn tabellen voor de niet fiscaal aftrekbare rente toegevoegd.

Ten slotte: een nieuw versienummer
Daar waar in de vorige versie van Voorwaarden & Normen versienummer 2015-2 staat, staat in de nieuwe versie 2015-3.

Goed om te weten

Rekentoets uitsluitend online

Voor de Voorwaarden & Normen 2015-3 wordt geen offline rekentoets beschikbaar gesteld. Voor berekeningen verwijzen wij u naar de online versie op onze website.

Lees hier het hele artikel

  Article "tagged" as:
  Categories:
Toon meer artikelen

Over de auteur

Nationale Hypotheek Garantie
Nationale Hypotheek Garantie

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft als doel het bevorderen van het eigenwoningbezit en is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Jaarlijks stelt zij regels op voor het verstrekken van NHG.

Toon meer artikelen
write a comment

0 Comments

Nog geen reacties

Je kunt de eerst zijn om de discussie te starten.

Alleen geregistreerde gebruikers kunnen een reactie achter laten.