Terug naar home

Algemene voorwaarden

Artikel 1 / Begripsomschrijvingen
1.    Registratie: het online invullen van de vereiste velden, inclusief het accepteren van de
Algemene voorwaarden en Privacy statement.
2.    Aanvaarding: de acceptatie van de Gebruiker door de Hypotheek Business Club (HBC).
Van de acceptatie zal de Gebruiker via e-mail op de hoogte worden gesteld.
3.    Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
4.    Dienst: Het aanbieden van een platform door HBC waarop Gebruikers kunnen
netwerken, gebruik kunnen maken van diensten die HBC aanbiedt. Ze kunnen op deze
diensten ook kortingen krijgen of HBC kan het gratis aanbieden aan haar leden.
5.    E-mailadres: een op naam van Gebruiker ter beschikking gesteld uniek adres, waarmee
elektronische berichten uitgewisseld kunnen worden. Het invoeren van het e-mailadres in
combinatie met een wachtwoord geeft recht op gebruik van de Dienst.
6.    Club: Een afzonderlijke groep Gebruikers (minimaal 1) die allen werkzaam zijn in de
Hypotheekbranche.
7.    Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de Overeenkomst voor de Dienst wordt gesloten.
8.    Nickname: De door de Gebruiker gekozen alfanummerieke benaming waarmee Gebruiker zich
heeft aangemeld bij de HBC. HBC behoudt zich het recht voor een opgegeven Nickname te weigeren.
9.    Gedragsregels: de door HBC gehanteerde gedragsregels waaraan de Gebruiker zich
dient te conformeren.
10.    Internet: een wereldwijd geheel van gekoppelde computernetwerken, hostcomputers,
databanken en infrastructurele telecommunicatievoorzieningen.
11.    Overeenkomst: de Overeenkomst tussen HBC en een Gebruiker.
12.    Wachtwoord: een door de Gebruiker te kiezen combinatie van letters, cijfers en / of
leestekens waarmee toegang tot de Dienst kan worden verkregen.
13.    HBC biedt het platform aan voor de Hypotheekprofessionals
Artikel 2 / Algemeen
1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst.
2.    Bedingen die afwijken van de in deze voorwaarden voorkomende bedingen hebben slechts
gelding indien en voor zover zij in overleg met HBC tot stand zijn gekomen en door HBC
als zodanig zijn aanvaard.
3.    De toepasselijkheid van voorwaarden van de Gebruiker worden door HBC uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
4.    HBC heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook
ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen worden op de site of per e-mail bekend
gemaakt. Zij treden direct in werking  na deze bekendmaking of op een latere datum die in de
bekendmaking is vermeld.
Artikel 3 / Totstandkoming van een Overeenkomst
1.    Een Overeenkomst komt tot stand na Aanmelding en de ontvangst van de e-mail van HBC
waarbij Aanvaarding plaatsvindt.
2.    HBC heeft het recht een Gebruiker om haar moverende redenen te weigeren. Omtrent de reden
van de weigering is HBC niet verplicht een verklaring te geven.
3.    HBC is te allen tijde gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen. Indien
de wijziging een verhoging betreft van meer dan 10%, is de gebruiker gerechtigd om de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden.
4.    Iedere bezoeker van het congres HypoVak wordt automatisch basislid van HBC. Dit kan op
twee manieren. Men kan zich inschrijven via www.hypovak.nl/registratie/ en €95,- betalen,
diegene wordt dan direct VIP-lid van HBC.  De sponsoren van HypoVak leveren ook bezoekers
aan, de mensen die de sponsoren aanlevert worden allen basislid van HBC. De sponsoren hebben
het recht om maximaal 10 VIP-lidmaatschappen weg te geven. Als je geen basis- of VIP-lid bent van
HBC wordt de toegang tot HypoVak je ontzegd.
Artikel 4 / Verplichtingen en rechten van de HBC
1.    HBC zal zich inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Dienst te bieden. HBC
verleent Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst binnen de door HBC aan te
geven beperkingen, zoals nader omschreven in de door HBC  beschikbaar gestelde informatie en
deze Algemene Voorwaarden.
2.    HBC garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Dienst of dat het
bijbehorende e-mailverkeer altijd goed kan worden afgewikkeld. De Dienst is naar haar aard niet
storingsvrij. Omstandigheden die de levering van de Dienst kunnen verhinderen zijn: storingen in de
verbinding met internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie-aanbieder, afsluiten
van de Aansluiting door de telecommunicatie-aanbieder waardoor niet ingebeld kan worden, uitval
van elektriciteit en storingen in de Dienst.
3.    Een storing in de Dienst wordt opgeheven door HBC voor zover het niet een storing in de
telefoondienst van de telecommunicatie-aanbieder of in de apparatuur en/of in de programmatuur
van Gebruiker, dan wel uitval van elektriciteit betreft.
4.    HBC is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Dienst zonder voorafgaande
bekendmaking aan de Gebruikers.
5.    HBC behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een club op te heffen of te
blokkeren.

Artikel 5 / Verplichtingen van de Gebruiker
1.    De Nickname en het Wachtwoord van de Gebruiker zijn strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker dan
ook niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn Nickname en/of andere uit de
Overeenkomst voortvloeiende rechten. De Nickname blijft eigendom van HBC na beëindiging van
de Dienst.
2.    HBC is bevoegd het Wachtwoord en de Nickname te veranderen, indien dit noodzakelijk is in het
belang van het functioneren van de Dienst.
3.    Gebruiker zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk
en zorgvuldig Internetgebruiker verwacht mag worden en is verplicht bij gebruik van de Dienst de
toepasselijke wettelijke regels en de door HBC vastgestelde Gedragsregels in acht te nemen.
4.    In aanvulling op het bepaalde in het vorige lid, zal elke Gebruiker zich in elk geval onthouden van:
1.    Het plaatsen van materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden;
2.    Het beledigen, stalken, op ongepaste wijze benaderen en/of anderszins lastig vallen van andere
Gebruikers;
3.    Het benaderen van andere Gebruikers met commerciële motieven, zonder voorgaande
toestemming door HBC zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramidespelen
4.    Het plaatsen van reclame, zonder voorafgaande toestemming door HBC;
5.    Het aanbieden van onrechtmatige verzoeken, waaronder mede doch niet uitsluitend begrepen
kettingbrieven, junkmail, spam en andere ongewenste verspreiding van informatie;
6.    Het onoorbaar gebruik van de functionaliteiten van de Dienst met als doel zichzelf of anderen
onevenredig te bevoordelen;
7.    Content waarmee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HBC commerciële
activiteiten zijn gemoeid, anderszins strafbaar of onrechtmatig handelen.
5.    Het is de Gebruiker niet toegestaan, in aanvulling op het hiervoor bepaalde, software te gebruiken of
anderszins activiteiten te ondernemen die de beschikbaarstelling van de Dienst aan andere
Gebruikers zal kunnen verhinderen of op een nadelige wijze zal kunnen beïnvloeden.
6.    HBC heeft het recht de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te
beperken indien de Gebruiker ter zake van de Dienst een verplichting jegens HBC niet nakomt
dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. HBC zal de Gebruiker hiervan van tevoren
in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van HBC kan worden verlangd.
7.    Tot heringebruikstelling kan worden overgegaan indien de Gebruiker binnen een door HBC
gestelde termijn alsnog zijn verplichtingen is nagekomen.
8.    Schade aan HBC of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel kan op de
desbetreffende Gebruiker verhaald worden.

Artikel 6 / Intellectuele eigendomsrechten
1.    HBC kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken door Gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van derden. De Gebruiker vrijwaart HBC voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.
2.    HBC verkrijgt om niet een onbeperkt gebruiksrecht op alle informatie die in het kader van de Dienst door Gebruikers op de website van HBC wordt geplaatst.

Artikel 7 / Aansprakelijkheid van HBC
1.    HBC is nimmer aansprakelijk voor schade die Gebruiker lijdt door tekortkomingen van HBC bij
de uitvoering van de Overeenkomst.
2.    Onverminderd het in het vorige lid bepaalde, is HBC nimmer aansprakelijk voor schade die
Gebruikers lijden die samenhangt met de informatie die door Gebruikers op de website van HBC
is geplaatst.
3.    Gebruiker vrijwaart HBC tegen aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als
gevolg van het gebruik van de Dienst en/of het Internet door Gebruiker. Hieronder wordt mede
begrepen schade die derden lijden die samenhangt met de informatie die door Gebruiker op de
website van HBC is geplaatst.
4.    HBC is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de beveiliging van de door de Gebruiker op
de systemen van HBC opgeslagen gegevens.
5.    Het is mogelijk dat de Website applicaties, content en diensten van derden en/of links naar websites
van derden (‘Content van derden’) bevat. De opname of aanwezigheid van Content van derden op
de Website impliceert niet dat HBC deze Content heeft goedgekeurd dan wel gecontroleerd.
HBC is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van Content van derden of voor enig
gebruik hiervan door gebruikers van de Website.

Artikel 8 / Vergoeding en Betaling
1.    Tenzij anders bepaald door HBC, is Gebruiker voor de Dienst vergoedingen verschuldigd op grond
van de overeengekomen of nadien in overeenstemming met de Overeenkomst gewijzigde tarieven.
2.    De verschuldigde vergoedingen zullen op overeengekomen wijze in rekening worden gebracht bij
Gebruiker.

Artikel 9 / Duur en beëindiging van de Overeenkomst
1.   HBC houdt zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een
opzegtermijn van een maand.
2.    Indien Gebruiker niet handelt conform deze algemene voorwaarden, behoudt HBC zich het recht
voor, in afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
3.    De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden en wordt telkens stilzwijgend
verlengd met nog eens 12 maanden. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, minimaal 1 maand
voor het einde van de lopende contractperiode.

Artikel 10 / Slotbepalingen
1.    Op deze Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
2.    Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van alle overige bepalingen onverlet.